Novērtējumi

Katrai vietējai rīcības grupai saskaņā ar MK Nr.125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” punktu

47.4.3. katru gadu līdz otrā ceturkšņa beigām novērtē vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā, kā arī iesniedz Lauku atbalsta dienestā novērtējumu un publicē to vietējās rīcības grupas tīmekļa vietnē.

Pašnovērtējums par 2017.gada sasniegtajiem rezultātiem

Starpposma novērtējums 2018.gadā

Pašnovērtējums par 2019.gada sasniegtajiem rezultātiem

Pašnovērtējums par 2020.gada sasniegtajiem rezultātiem

Pašnovērtējums par 2021.gada sasniegtajiem rezultātiem

Pašnovērtējums par 2022.gada sasniegtajiem rezultātiem

Tuvākie notikumi
Visi