Publicitātes prasības un pārskati

PAR PUBLICITĀTI

Īpaša vērība projektu īstenotājiem jāpievērš publicitātei. Jāizvieto zīme par atbalsta saņemšanu, ko piešķir Lauku atbalsta dienesta pārstāvji, tā jāizvieto redzamā vietā un jārūpējas par tās uzturēšanu. Mājaslapā jāizvieto paziņojums par to, ka uzsākts un tiek īstenots ELFLA atbalstīts projekts.

Aicinām plānot arī dažāda cita veida publicitāti, lai pēc iespējas plašākam lokam darītu zināmu par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu, LEADER pieejas iespējām, kā arī piesaistītu jaunus apmeklētājus/klientus!

Projektu īstenotāji, kas rīko projekta atklāšanas pasākumu, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka atklāšanas pasākumam jābūt publiski pieejamam. Informācijai par pasākumu ir jābūt publiskai gan pirms pasākuma, gan pēc pasākuma. Aicinām laicīgi informēt biedrību “Aizkraukles rajona partnerība” par atklāšanas pasākuma rīkošanu.

Publicitātes prasības atbalsta saņēmējam (LAD)

ELFLA 2014-2020 publicitātes vadlīnijas

LOGO projekta publicitātei

PĀRSKATI PAR ATBALSTA SAŅĒMĒJA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS RĀDĪTĀJIEM:

Projekta īstenotāji, kas īstenojuši projektus ELFLA programmā 2014-2020:

Abalsta saņēmējs aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” visā projekta uzraudzības periodā, sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā (3. pielikums).

Vēršam uzmanību, ka tie atbalsta saņēmēji, kas, īstenojot projektu, izveidoja jaunu tūrisma pakalpojumu, gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas tīmekļvietnē.

Savukārt, sabiedriskā labuma projektiem, visā projekta uzraudzības periodā, jāinformē vietējā rīcības grupa par aktualitātēm, kas saistītas ar īstenoto projektu, sūtot informāciju uz alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

Projekta īstenotāji, kas īstenojuši projektus ELFLA  programmā 2009-2013:

Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30. martam piecu gadu periodā Aizkraukles rajona partnerībā iesniedz pārskatu:

Pārskatu var iesniegt sekojošā veidā:

PAPĪRA FORMĀ IESNIEDZ TIKAI 2009 – 2013 PERIODA ĪSTENOTIE PROJEKTI!!! (2014-2020 visu dokumentāciju sniedz elektroniski EPS sistēmā)

 1. skanētā veidā uz e-pastu (alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv)
 2. pa pastu (biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”, Lāčplēša iela  1 -37. kab., Aizkraukle, LV-5101)
 3. parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu (alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv)
 4. izmantojot LAD elektronisko sistēmu EPS (www.eps.lad.gov.lv)
 5. klātienē Aizkraukles rajona partnerības birojā Lāčplēša ielā 1 – 37. kab., Aizkrauklē.

 

Norāde biedrībām un pašvaldībām!

Pašvaldības un biedrības, kas neveic saimniecisko darbību, “Pārskatā par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem” finansiālo rādītāju sadaļu atstāj neaizpildītu!

Savukārt biedrības un nodibinājumi, tāpat arī citas juridiskās un fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, informāciju par gada finansiālajiem rādītājiem obligāti norāda!

Biedrības un nodibinājumi:

 • ailē „Saimniecības neto apgrozījums” norāda gada ieņēmumus;
 • ailē „Saimniecības izmaksas” norāda gada izdevumus;
 • ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas” norāda gada ieņēmumu/izdevumu starpību. Ja ir bijis un ir izmantots iepriekšējā gada atlikums, tad to var norādīt kā atsauci ailei „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas”.

Sīkāku informāciju lasīt Ministru kabineta noteikumos Nr.783,  Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 60.§) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”

 

SVARĪGI !

Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus pēc pēdējā maksājuma iesniegšanas – atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus:

 • izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;
 • neatsavina vai nepatapina;
 • neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.
Tuvākie notikumi
Visi