Stratēģijas sagatavošana

Informācijas atjaunota 30.07.2023

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam sagatavošana

Stratēģijas izstrādes pirmsākumi ir atrodami 2021. un 2022.gadā īstenotajos Sabiedrības integrācijas fonda projektos:

Vietējā sabiedrība guva atziņu, ka lauki nav tikai vieta lauksaimniecībai, bet tā ir resursiem bagāta telpa dažādām aktivitātēm un inovācijām.

  • Projekta “Sadarbības tilts pār Daugavu” ietvaros notika plaši NVO sektora sadarbības pasākumi (tīklošanās) gan partnerības teritorijā, gan kaimiņos; tika meklēti jauni līderi spēcīgu kopienu veidošanai laukos.

Lai nodrošinātu atbildīgu un pārdomātu novada attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem, noslēgumā iesaistītie kopienu pārstāvji parakstīja sadarbības memorandu ar Aizkraukles novada pašvaldību.

  • 2022.gada rudenī Koknesē notika Partnerības darbības teritorijā esošo iedzīvotāju forums, kurā tika sniegts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam darbības novērtējums. Plašās diskusijās un darba grupās par LEADER nākotni tika noteikti tālākie teritorijas attīstības virzieni.

Lai informētu iedzīvotājus par Partnerības darbu un radītu interesi iesaistīties LEADER pasākumos nākotnē, tika izveidots video sižets, kas pieejams partnerības mājas lapā  un facebook kontā, kā arī tika daudzkārt rādīts dažādos TV kanālos.

  • 2023.gada 28.marta biedru kopsapulces ietvaros notika diskusijas par jauno stratēģiju, uz kuru pamatojoties uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt finansējumu savu ideju, vajadzību, mērķu īstenošanai, savas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai.

Darbs grupās – sarunas, viedokļi, jaunu ideju ģenerēšana, vajadzību noteikšana un izvērtēšana. Izvirzīto vajadzību prioritāšu noteikšana, lai izvērtētu to iekļaušanu Stratēģijas rīcībās.

  • Līdz 2023.gada 15.martam katram teritorijas iedzīvotājam tika dota iespēja piedalīties aptaujā, lai sniegtu savu viedokli par tālākajiem attīstības virzieniem ar LEADER programmas atbalstu. Aptaujas rezultāti pieejami ŠEIT.
  • Martā un aprīlī dažādu jomu fokusgrupās un iedzīvotāju tikšanās reizēs prezentēti aptaujas rezultāti un diskutēts par konkrētiem atbalsta veidiem.

Diskusijas par LEADER aktivitātēm nākotnē “Plāno savu nākotni” notika:

Kokneses TIC;

Aizkraukles arodskolā;

Aizkraukles Kultūras centrā;

Jaunjelgavas kultūras namā;

Sproģu saieta namā;

Klintaines pakalpojumu centrā;

ZOOM platformā.

  • 17.05.2023. Padomes sēdes laikā tika lemti šādi jautājumi:

Stratēģijā izvirzīto mērķu apstiprināšana, finansējuma sadalījums starp mērķiem; “lauku biļetes” un jauniešu iniciatīvas  iekļaušana stratēģijā;

Rīcību apstiprināšana un atbalsta sadalījums pa konkrētajām rīcībām;

Sadarbības un starptautiskie projekti.

  • 01.06.2023. Padomes sēdes laikā tika lemti šādi jautājumi:

Viena projekta maksimālās summas noteikšana;

Projektu atbalsta intensitātes palielināšanas kritēriji;

Viedā ciema definīcija;

Rezultatīvie rādītāji.

 

Paralēli visam noritēja arī daudz individuālu konsultāciju un viedokļu apmaiņu, vairākas tikšanās šaurākā lokā, diskusijas un sarunas. Paldies visiem par ieguldīto laiku un darbu stratēģijas tapšanā!

Tuvākie notikumi
Visi