Padome

Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Partnerības biedri. Katrs Partnerības juridiskais biedrs piedalās kopsapulcē, savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija – partnerības Padome, ko ievēl kopsapulce. Partnerības padome sastāv no divdesmit viena padomes locekļa (21), ievērojot partnerības un teritoriālo principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbības, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām (biedrībām) tiek ievēlēti 7 Padomes locekļi, vienādā skaitā pārstāvot katru no Aizkraukles rajona partnerības teritorijas novadiem. Padome no sava vidus ievēl Padomes Priekšsēdētāju.

Padome ieceļ Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas komisiju, kas sastāv no pieciem (5) valdes locekļiem, no kuriem ne vairāk kā divi pārstāv Partnerības teritorijas pašvaldības. Padomes priekšsēdētājs ir arī stratēģijas komisijas priekšsēdētājs. Stratēģijas komisija pieņem lēmumus par projektu atbilstību SVVA stratēģijai un sākotnējā lēmuma apstrīdēšanas gadījumā pārskata projekta vērtējumu.

Biedrības izpildinstitūcija ir izpilddirektors, kas vada un pārstāv Biedrību. To ieceļ Padome. Izpilddirektoru uz pilnvaras pamata aizvieto izpilddirektora vietnieks. Izpilddirektors nodrošina kopsapulces, padomes un stratēģijas komisijas lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

 

Aizkraukles rajona partnerības izpildinstitūcija:

Alda Paura

Administratīvā vadītāja

Darbinieki:

Aija Venderote

Finanšu vadītāja

Ilvija Ašmane

Projektu vadītāja

Jana Lužaite

Biroja administratore

Padomes sastāvs:

Nauris Beļūns

Biedrība “Saules sporta klubs”

Zane Sirmace-Liedskalniņa

Biedrība “Jauktā kora Aizkraukle biedrība”

Sandra Smona

Biedrība “Spuldzītes”

Ilze Seržāne

SIA “S&G Transserviss”

Valdis Drezovs

ZS “Lieknas”

Ansis Martinsons

SIA “ABERKALNS IT”

Jānis Zariņš

SIA “GFK centrs”

Anna Urtāne

SIA “Aventuss”

Vents Aperāns

SIA “Gretes” (lauksaimniecības pārstāvis)

Madara Vēvere

SIA “JIX”

Regīna Grīnblate

Lauku sieviešu pārstāve

Aivars Skābarnieks

SIA “ECOS”

Iveta Radziņa

Vecumnieku novada pašvaldība

Elita Kaņepēja

Aizkraukles novada pašvaldība

Keita Lūse

Jauniešu pārstāve

Gundega Zarāne

Aizkraukles rajona pašvaldība

SVVA komisija:

Mārtiņš Sotnieks

SIA “Rozīne”

Dace Grīsle

Biedrība “Koknesei”

Žanna Miezīte

Biedrība “Ērberģietes”

Kaspars Sniedzītis

Aizkraukles novada pašvaldība

Jānis Freimanis

SVVAS komisijas priekšsēdētājs

SIA “Digistars”

Tuvākie notikumi
Visi