Projekta sagatavošana un realizācija

PROJEKTA IESNIEGUMS UN VISA AR TO SAISTĪTĀ DOKUMENTĀCIJA TIEK SNIEGTA TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ EPS SISTĒMĀ!

Visiem šeit ievietotajiem veidlapu paraugiem ir tikai informatīva nozīme!!!

Pirms idejas īstenošanas, iepazīsties ar Aizkraukles rajona partnerības sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēgiju, saskaņā ar kuru jāraksta projekts.

Pirms projektu iesniegšanas pretendentam jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā!

Lai uzrakstītu un realizētu projektu, jāiepazīstas ar MK noteikumiem:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā”

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 “Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.- 2020.gada plānošanas periodā

Aktivitāte VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS iesniedzamie dokumenti:

Kopš 2019.gada visi projekta pieteikumi iesniedzami tikai EPS sistēmā!

1. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ROKASGRĀMATA; Projekts jāiesniedz TIKAI elektroniski!

2. Atbalsta pretendenta deklarācijas paraugs;

3. Atbilstošie īpašuma dokumenti*;

4. De minimis uzskaites veidlapa (skaidrojums);

LAD mājaslapas papildus informācija

5. Atbilstošie iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti (iepirkuma vadlīnijas šeit);

6. Apliecinājums par interešu konflikta neesamību ar piegādātāju;

7. Būvniecības dokumenti, ja attiecināms (būvniecības vadlīnijas šeit) (ar iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas);

8. Valsts vides reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa par piesārņojošu darbību, ja attiecināms;

9. Kopprojektu apliecinoši dokumenti, ja attiecināms;

10. Pašnovērtējuma veidlapa R1, R2, R3;

11. Ieteikumi risku analīzei;

12. Ieteikumi mārketingam;

Aktivitāte VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS iesniedzamie dokumenti:

NAV ATTIECINĀMI PĀREJAS PERIODĀ!

1. Projekta iesnieguma PARAUGS; Projekts jāiesniedz TIKAI elektroniski!

2. Atbalsta pretendenta deklarācija;

3. Projekta uzturēšanas veidlapa;

4. Atbilstošie īpašuma dokumenti*;

5. Atbilstošie iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti (iepirkuma vadlīnijas šeit);

6. Valsts vides reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa par piesārņojošu darbību, ja attiecināms;

7. Apliecinājums par interešu konflikta neesamību ar izvēlēto piegādātāju;

8. Būvniecības dokumenti, ja attiecināms (ar iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas) (būvniecības vadlīnijas šeit);

9. De minimis uzskaites veidlapa (skaidrojums);

LAD mājaslapas papildus informācija, MK noteikumi

10. Pašnovērtējuma veidlapa R4, R5, R6;

11. Pēc projekta iesniegšanas Padomei ir tiesības aicināt pretendentu prezentēt savu ideju (paraugs).

Atskaites un maksājumi:

Visas atskaites veidlapas jāsniedz EPS!

Maksājuma pieprasījuma veidlapas PARAUGS;

Avansa pieprasījuma veidlapas PARAUGS;

Priekšapmaksas pieprasījuma PARAUGS;

Pārskata par saimnieciskās darbības rādītājiem PARAUGS.

Par iepirkuma/ cenu aptaujas veikšanu:

Lai veiksmīgāk un precīzāk veiktu cenu aptauju, esam sagatavojuši VADLĪNIJAS.

Vairāk informācijas LAD mājaslapā.

Papildus informācija:

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.- 2020.gadam)

Saistīts uzņēmums, tajā skaitā viens vienots 

Skaidrojums par lauksaimniecības produktu pārstrādi 

Skaidrojums par pamatlīdzekļiem 

ELFLA LEADER publicitātes plāksnīte 2014.- 2020.gadam (paredzēta A3 formātam) 

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators, Skaidrojums

Skaidrojums par mobilo tehniku

 

*Saskaņā ar MK noteikumu Nr.590 grozījumiem (stājas spēkā 07.10.2017.) — 44.3. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un labiekārtot teritoriju vai uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā, – nomas līguma kopiju (nomas līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana, būves restaurācija vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kurš reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja nekustamais īpašums, kurā īsteno projektu, ir valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā, atbalsta pretendents var iesniegt kopiju patapinājuma līgumam, kas noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās darbības neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu vismaz septiņu gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

  • Ja nekustamais īpašums, kurā īsteno sabiedriskā labuma projektu (arī būvniecības) ir valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā, atbalsta pretendents var iesniegt patapinājuma līgumu, kas noslēgts uz septiņeim gadiem. Nav nepieciešams šādu līgumu reģistrēt zemesgrāmatā.

**par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves restaurācijas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

    • būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
    • būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
    • papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
    • sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);
  • iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

***5.1 Atbalsta pretendents saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto šo noteikumu 5.2.1. apakšpunktā minēto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi (uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) plānots pielāgot personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

 

Esam sagatavojuši vadlīnijas, lai atvieglotu un palīdzētu jums izvairīties no kļūdām projektu īstenošanā.

Tuvākie notikumi
Visi