Projekta sagatavošana un realizācija

Publisko finansējumu aktivitātēs var saņemt, ja:

  • projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai;
  • projekta  īstenošana dod ieguldījumu  vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijai, tostarp lauku teritorijai (Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas un pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju);
  • projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

Vietējā rīcības grupa var ierobežot atbalstāmās jomas un darbības, atbalsta saņēmējus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, nosakot tās vietējās attīstības stratēģijā vai izsludinot projektu pieņemšanas kārtu.

Aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ir 40 % , bet vietējā attīstības stratēģijā noteiktos gadījumos tā var tik paaugstināta līdz 65 % vai 75%.

Aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas” ir 70 %, bet vietējā attīstības stratēģijā noteiktos gadījumos tā var tik paaugstināta līdz  90 %.

Aizkraukles rajona partnerības SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

KRITĒRIJI Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām (M1 Sekmēt vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tostarp veicinot klimatneitralitāti)

KRITĒRIJI Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošām iniciatīvām (M2 Atbalstīt lauku kopienu iniciatīvas, tai skaitā kopienas ar viedā ciema iezīmēm)

Pirms projektu iesniegšanas pretendentam jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā!

Reglamentējošie Ministru Kabineta noteikumi:

MK noteikumi Nr.580 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana””

MK noteikumi Nr.113 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai”

 

Ieteikumi risku analīzei;

Ieteikumi mārketingam;

 

Cenu aptauju VADLĪNIJAS.

 

Esam sagatavojuši vadlīnijas, lai atvieglotu un palīdzētu jums izvairīties no kļūdām projektu īstenošanā.

Tuvākie notikumi
Visi