Daugav’ abas malas

Projekta nosaukums: Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Projekta statuss: pabeigts (2017-2019)

Vadošais partneris: biedrība “Zied Zeme”

Projekta partneri:

  • biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”,
  • biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””,
  • biedrība “Lauku partnerība “Sēlija””,
  • biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””,
  • biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība”,
  • biedrība “Krāslavas rajona partnerība”,
  • biedrība “Preiļu rajona partnerība”.

Apstiprinātais finansējums: 67 479.80 EUR

Mērķis ir sabiedrības līdzdalības veicināšana, pieejamu un drošu ūdensmalu marķēšana un kartēšana, praktiska darbības plāna izveidošana, publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana, nolūkā paplašināt Daugavas baseina ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Aktivitātes un apraksts: Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija, kuras rezultātā tiks izveidota pašvaldību objektu un sadarbības personu datubāze, vienotā formā savāktas un apkopotas ekspedīcijas atskaites, ekspedīcijas video un foto dienasgrāmata, hidrotehniķa atzinumi par kartēto esošo un attīstāmo apstāšanās vietu labiekārtošanu, laivotāju drošības prasībām, Daugavas tūrisma ūdensceļa zīmju un informatīvo stendu izvietošanas iespējām. Interaktīva karte ar GPS marķieriem un apskates objektu fotomateriāliem, videofilma-dienasgrāmata par ekspedīciju un citi interesanti materiāli, ar ko ekspedīcijas pieredzi papildinās VRG un to sadarbības tīkls, izstrādāta tūrisma zīmju Daugavas ūdensceļam, boju un pieturas punktu zīmju grafiskā identitāte un vadlīnijas, kā arī sagatavots normatīvo aktu projekts šo zīmju apstiprināšanai.

Vairāk informācijas:

Mājaslapā: http://daugavabasmalas.lv/

Tīmekļa vietnē Facebook.com ir sava lapa, kur var sekot līdzi visiem aktuālajiem notikumiem:

https://www.facebook.com/DaugavAbasMalas/

01.11.2017. Top projekts – Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

10.07.2018. Apstiprināts starpteritoriālais tūrisma projekts par Daugavas baseinu

19.07.2018.  Notiks unikāla Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija

05.08.2018.  Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija piestāj Salas, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas un Aizkraukles novados

09.08.2018.  Pirmo reizi izstrādās karti Daugavas ūdenstūrisma maršrutam visā upes garumā

28.09.2018. Aicina daugaviešus uz kopīgām konferencēm par Latvijas lielākās upes baseina attīstību

15.10.2018. Aicina daugaviešus uz satikšanos Pļaviņās

13.08.2019. Aicinām uz fokusgrupu tikšanos par Daugavas ekonomisko attīstību 21. un 26. augustā!

04.12.2019. Publisko fokusa grupu diskusiju rezultātus par ekonomiskā potenciāla attīstību Daugavas baseinā

 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumu 19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība atbalstu.

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Tuvākie notikumi
Visi