Project preparation and implementation

Aizkraukles rajona partnerības logo (JPG)

 Vizuālās identitiātes logotipi

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā”

2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 “Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.- 2020.gada plānošanas periodā

Veidlapas:

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”) (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) 

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”) (2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) 

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”) 

Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts) 

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598) 

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740) 

Atskaites un maksājumi:

Maksājuma pieprasījuma veidlapa 

Avansa pieprasījums (4.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598) 

Priekšapmaksas pieprasījums (5.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598) 

Rokasgrāmatas:

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.- 2020.gadam)

E-pakalpojumi (rokasgrāmatas)

Iepirkuma procedūras veikšanas kārtība

Būvniecības vadlīnijas

Skaidrojums par de minimis atbalstu 

Saistīts uzņēmums, tajā skaitā viens vienots 

Skaidrojums par lauksaimniecības produktu pārstrādi 

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Skaidrojums par pamatlīdzekļiem 

ELFLA LEADER publicitātes plāksnīte 2014.- 2020.gadam (paredzēta A3 formātam) 

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators 

Metodiskais materiāls par pašnodarbinātām personām 

Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikums 

Priekšapmaksas pieprasījums (aizpildīšanas paraugs) 

Maksājuma pieprasījums (aizpildīšanas paraugs) 

 

Upcoming events
All