Projektu konkursa 4 kārta no 22.janvāra līdz 22.februārim

02.02.2018.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerības” paziņojums

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”

4.kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

22.01.2018.- 22.02.2018.

 

 

4.kārtas piešķirtais ELFLA kopējais publiskais finansējums 222 411, 19  EUR
4.kārtā piešķirtā ELFLA

publiskā finansējuma sadalījums  – Rīcībām

 

 

 Rīcībai R1

Uzņēmumu izveidošana un attīstība – 148 989,23 EUR

Rīcībai R2

Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem  – 73 421,96 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš un darbības  Projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektā nav paredzētas darbības būvniecībā (nav attiecināmas ar būvniecību saistītas izmaksas).

Projektu iesniegumu iesniegšana Elektroniski:

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

– Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Papīra formā:

–          Biedrības “Aizkraukles rajona partnerības” birojā: Lāčplēša ielā 1 – 37, Aizkraukle, Aizkraukles novads.  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.

Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja: Alda Paura

Tālr. 29487108

e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

mājas lapa: www.aizkrauklespartneriba.lv

 

Cita informācija Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

–          biedrības „Aizkraukles rajona partnerības” birojā: Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101.

–          biedrības mājas lapas  www.aizkrauklespartneriba.

–           Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

 Sludinājums un projektu vērtēšanas kritēriji

pašnovērtējums par projekta atbilstību

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi