Padome

Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Partnerības biedri. Katrs Partnerības juridiskais biedrs piedalās kopsapulcē, savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija – partnerības Padome, ko ievēl kopsapulce. Partnerības padome sastāv no divdesmit viena padomes locekļa (21), ievērojot partnerības un teritoriālo principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbības, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām (biedrībām) tiek ievēlēti 7 Padomes locekļi, vienādā skaitā pārstāvot katru no Aizkraukles rajona partnerības teritorijas novadiem. Padome no sava vidus ievēl Padomes Priekšsēdētāju.

Padome ieceļ Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas komisiju, kas sastāv no pieciem (5) valdes locekļiem, no kuriem ne vairāk kā divi pārstāv Partnerības teritorijas pašvaldības. Padomes priekšsēdētājs ir arī stratēģijas komisijas priekšsēdētājs. Stratēģijas komisija pieņem lēmumus par projektu atbilstību SVVA stratēģijai un sākotnējā lēmuma apstrīdēšanas gadījumā pārskata projekta vērtējumu.

Biedrības izpildinstitūcija ir izpilddirektors, kas vada un pārstāv Biedrību. To ieceļ Padome. Izpilddirektoru uz pilnvaras pamata aizvieto izpilddirektora vietnieks. Izpilddirektors nodrošina kopsapulces, padomes un stratēģijas komisijas lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

 

Aizkraukles rajona partnerības izpildinstitūcija:

Alda Paura

Administratīvā vadītāja

Darbinieki:

Aija Venderote

Finanšu vadītāja

Ilvija Ašmane

Projektu vadītāja

Jana Lužaite

Biroja administratore

Padomes sastāvs:

Guntis Libeks

Jaunjelgavas novada dome

Zane Sirmace-Liedskalniņa

Biedrība “Jauktā kora Aizkraukle biedrība”

Ineta Sproģe

Lauksaimniecības pārstāve

Liene Paukšte-Uzula

Skrīveru novada dome

Olita Znotiņa

Pļaviņu novada dome

Ilona Kāgane

Aizkraukles novada dome

Jānis Zariņš

SIA “GFK centrs”

Deniss Vigovskis

Fiziska persona

Brigita Čebatarova

Lauku sieviešu pārstāve

Larisa Freija

Biedrība “Laime saimē”

Ieva Rusiņa

Kokneses novada dome

Regīna Grīnblate

Fiziska persona

Atis Duks

Biedrība „Mednieku klubs “Vecmēmele””

Iveta Radziņa

Vecumnieku novada dome

Solvita Bukša

Neretas novada dome

Vladislavs Judins

Jauniešu pārstāvis

SVVA komisija:

Dace Grīsle

Biedrība “Koknesei”

Žanna Miezīte

Biedrība “Ērberģietes”

Kaspars Sniedzītis

SIA “KS Risinājumi”

Jānis Freimanis

SVVA komisijas priekšsēdētājs

Udo Pērsis

SIA “BRZA Agro”

Tuvākie notikumi
Visi