LEADER pieeja

Partnerība jeb vietējā rīcības grupa (VRG) darbojas, pārstāvot savas teritorijas iedzīvotāju intereses un ieviešot tajā LEADER pieeju. LEADER būtība – uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.
LEADER pamatprincips ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā, tādēļ LEADER pieeja balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi un ieviešanu, lai identificētu konkrētās teritorijas iedzīvotāju vajadzības un attīstības virzienus.

LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

LEADER pieeja dod iespēju iedzīvotājiem pašiem:

  • noteikt vietējās attīstības prioritātes (nav pretrunā ar vietējiem plānošanas dokumentiem);
  • iesaistīt publisko finansējumu vietējo jautājumu risināšanai;
  • uzlabot ekonomisko aktivitāti;
  • sakārtot dzīves vidi.

Vietējo rīcības grupu (Partnerību) pienākumi LEADER pieejas īstenošanā:

  • izstrādāt vietējās attīstības stratēģijas, kas balstītas uz iedzīvotāju vajadzībām;
  • noteikt vietējās attīstības prioritātes, par kurām ir panākta kopējā vienošanās;
  • lemt par iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai;
  • meklēt jaunus risinājumus un pieejas esošajām attīstības problēmām;
  • veicināt sadarbību starp organizācijām vietējā, valsts un starptaustiskā līmenī;
  • veidot vietējo rīcību grupu (VRG) sadarbības tīklu.
Tuvākie notikumi
Visi