Reports

PĀRSKATI PAR ATBALSTA SAŅĒMĒJA 2015. GADA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS RĀDĪTĀJIEM:

Atbalsta saņēmējiem, kas projektus īstenojuši (pabeiguši) laikā no 2011.-2015. gadam, jāiesniedz pārskati par saimnieciskās darbības rādītājiem par 2015. pārskata gadu.

Biedrības, nodibinājumi un pašvaldības pārskatus iesniedz līdz 30.martam. Pārējie atbalsta saņēmēji – pēc pārskatu vai deklarāciju iesniegšanas VID.

Veidlapas nav mainītas, tāpēc varat atjaunot datus jau iepriekš aizpildītajā pārskatā par 2014.gadu.

Izvēlieties atbilstošo veidlapu:

Pārskatu var iesniegt sekojošā veidā:

 1. skanētā veidā uz e-pastu (alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv)
 2. pa pastu ( biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”, Lāčplēša iela  1 -37 kab., Aizkraukle, LV-5101)
 3. parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu (alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv)
 4. izmantojot LAD elektronisko sistēmu EPS (https://eps.lad.gov.lv/login)
 5. klātienē Aizkraukles rajona partnerības birojā Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads.

Norāde biedrībām un pašvaldībām.

Pašvaldības un biedrības, kas neveic saimniecisko darbību, “Pārskatā par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem” finansiālo rādītāju sadaļu atstāj neaizpildītu!

Savukārt biedrības un nodibinājumi, tāpat arī citas juridiskās un fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, informāciju par gada finansiālajiem rādītājiem obligāti norāda!

Biedrības un nodibinājumi:

 • ailē „Saimniecības neto apgrozījums” norāda gada ieņēmumus
 • ailē „Saimniecības izmaksas” norāda gada izdevumus
 • ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas” norāda gada ieņēmumu/izdevumu starpību. Ja ir bijis un ir izmantots iepriekšējā gada atlikums, tad to var norādīt kā atsauci ailei „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas”.

Vairāk par projekta ieviešanu lūdzu lasīt: Ministru kabineta noteikumi Nr.783,  Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 60.§) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”

SVARĪGI !

Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus pēc pēdējā maksājuma iesniegšanas – atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus:

 • izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;
 • neatsavina vai nepatapina;
 • neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

Atbalsta saņēmējs nodrošina projekta informācijas un publicitātes pasākumu norisi, izmantojot attiecīgā fonda logotipu, atbilstoši Komisijas Regulas 1974/2006 VI pielikuma 2.punktam vai Komisijas Regulas Nr. 498/2007 32. un 33.pantam, kā arī norāda fondu administrējošās iestādes – “Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”. Minēto projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas sedz atbalsta saņēmējs.

Upcoming events
All