SIA “JEC” papildina materiāli tehnisko bāzi

05.06.2023.

Aizkraukles rajona partnerība un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” SIA “JEC” projekta iesniegumu Nr. 23-04-AL08-A019.2102-000004 “SIA “JEC” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana uzņēmuma attīstībai”.

Vispārīgais projekta mērķis – veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību.

Projekta realizācijas rezultātā neto apgrozījums 2026.gadā palielināsies vismaz par 10% salīdzinājumā ar 2021.gadu, tiks izveidota viena jauna darba vieta.

Projekta ietvaros  uzņēmums iegādājas treileri un ruļļu piekabi, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi. Uzņēmums sniedz pakalpojumus enerģētikas jomā, tai skaitā veic saules paneļu uzstādīšanu. Tehnikas vienības pamatojoties uz veikto cenu aptauju ir no SIA “LP Solutions”.

Projekta kopējas  izmaksas – 11 311,08 eiro, attiecināmās izmaksas sastāda 9348,00 eiro, tajā skaitā 70% jeb 6543,60 eiro – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts un 30% jeb  2804,40 eiro – projekta iesniedzēja līdzfinansējums.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

  

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi