Projekta ietvaros veikta Kokneses novada kapsētu digitalizācija

14.01.2020.

No 2019.gada jūlija uzsākta četru Kokneses novada kapsētu digitalizācija („Atradzes kapi”- 5,75 ha , „Baznīcas kapi”- 1,0669 ha, „Jaunie kapi” (Zutēnu kapsēta) – 3,63 ha un „Kapsēta” (Iršu kapsēta) – 1,25 ha).

Kapsētās tiek veikti digitālie uzmērījumi (kapsētas infrastruktūras, objektu, attālumu u.c. mērījumi, kuri tiek pārnesti digitālajā vidē atbilstošā mērogā attiecībā pret dabā esošajiem izmēriem), kā arī kapu kopiņu uzskaite, to reģistrēšana un fotofiksēšana. Tā rezultātā ir izveidota datubāze, kā arī pie katras kapsētas tiks uzstādīts stends ar kapu izvietojuma plānu. Darbus veic SIA «Cemety».

Pēc projekta īstenošanas iedzīvotāji varēs  attālināti veikt apbedīto meklēšanu, apbedīto un kapa vietu informācijas papildināšanu (foto, dzīvesstāsti, piemiņas ieraksti u.c.) un saņemt kapsētu aktuālo informāciju (kapu svētki, svecīšu vakari u.c. notikumi).

Darbi tiek veikti projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Kokneses novadā” Nr.18-04-AL08-A019.2201-000009 ietvaros. Projekta mērķis ir veikt Kokneses novada kapsētu digitalizāciju, lai atvieglotu iedzīvotājiem informācijas ieguvi par brīvajām apbedījuma vietām un sniegtu iespēju apzināt savu senču atdusas vietas, nodrošinot kvalitatīvu un sasniedzamu pakalpojumu pieejamību.

Kopējās izmaksas ir 9 885,70 eiro, tajā skaitā 5 128,46 eiro – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts un 4 757,24 eiro – Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekts īstenots ”Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2015.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma ”Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.1. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju sagatavoja:

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa, T.65133636

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi