“Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu

10.03.2017.

                   

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerības” paziņojums.

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

2.kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

03.04.2017.- 03.05.2017.

Darba dienās no plkst. 9.00-17.00

2.kārtai piešķirtais ELFLA

publiskais finansējums
EUR 483 943.21

Rīcībai (R1) – Uzņēmuma izveidošana un attīstība

EUR  483 943.21

Projektu  īstenošanas termiņš 1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana Elektroniski:

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumnetu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Papīra formā:

 • Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” birojā: Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads, (3.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  
Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja: Alda Paura

Tālr. 29487108

e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

mājas lapa: aizkrauklespartneriba.lv

Cita informācija Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

 • biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” birojā: Lāčplēša ielā 1 -37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101.
 • biedrības mājas lapas  aizkrauklespartneriba.lv\

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mērķis: M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību
Rīcība 1. Uzņēmuma izveidošana un attīstība
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR
 • līdz EUR 50 000,00
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 70%

80% – kopprojektiem

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.1. punktā minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu izveidošanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

Rīcības apraksts Darbību apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu, tajā skaitā tūrisma nozarē un lauksaimniecības produktu pārstrāde; jaunu (neesošu) produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana un to realizēšana tirgū, ieskaitot vietējās teritorijas sakārtošanu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcībā paredzēta arī vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vieta) – tirgus vietas iekārtošana, uzlabošana, labiekārtošana, kā arī citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, interneta veikala ierīkošana).
Darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi:

 • jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;
 • jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas , būves novietošanas un būves atjaunošanas, ja būve tiek tehniski vai funkcionāli uzlabota ražošanas vajadzībām;
 • jaunu būvmateriālu iegāde;
 • ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu un pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;
 • patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas;
 • vispārējās izmaksas;
 • izmaksas par darbinieku dalību mācībās (kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības).

Darbību īstenošanas vieta: biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” darbības teritorijā, izņemot gadījumus, ja projektā paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītās darbības, interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, tad šīs darbības var veikt arī ārpus biedrības realizētās vietējās attīstības stratēģijas teritorijas.

Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „Aizkraukles rajona partnerības” darbības teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000 (izņemot Rīgu).

Ja projektā ir paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām atbilstoši MK noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunktā mobilo tehniku vai piekabi (transporta līdzeklis, kam nav motora, un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transporta līdzekli, tad projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11.apakšpunktā minēto mobilo tehniku un piekabes projekta uzrraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas).

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultātīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijā 3.2. sadaļā Radīta jauna darbavietas;

Izveidots jauns uzņēmums;

Izveidots jauns pakalpojums/produkts;

Pilnveidots esošais pakalpojums/produkts;

Produktivitātes kāpināšanas iespējas izmantojuši darbinieki.

 


    1. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJSATTIECINĀMS UZ VISĀM RĪCĪBĀM

 

Atbilstības kritērijs Novērtējums Skaidrojums\ Metodika
Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas mērķim un

ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

atbilst Nosacījumi:

1) Projektā plānotā darbība atbilst aktivitātei un rīcībai , kurā projekts iesniegts;

2) Projekts  tiek realizēts partnerības teritorijā .  

neatbilst
Ja kritērijā  Nr.1 ar „nē” tiek novērtēts kaut viens no nosacījumiem, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot novērtējumu  „neatbilst”.
Izņemot MK Noteikumu Nr.590. „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 13.2. punktā  norādītās darbības

 

    1. VISPĀRĪGIE KRITĒRIJIATTIECINĀMS UZ VISĀM RĪCĪBĀM

 

 Projektu pieteikumus izvērtē atbilstoši sekojošiem kritērijiem un  piešķirot   0 – 0,5 (vienā kritērijā) – 1 – 2 – 3  punktus, kritērijos 3.7. un 4.6. – “Atbalsts plašākas sabiedrības iesaistīšanai” – piemērojot 0,5 punktu intervālu, kas tiek norādīts pret katru konkrēto kritēriju.

 

NR. KRITĒRIJS RĀDĪTĀJI VĒRTĒJUMS ATSAUCE UZ VEIDLAPU SKAIDROJUMS/METODIKA
1 2 3 4 5 6
2.1 Projekta loģiskā uzbūve Projekta uzbūve loģiska, sistematizēta, sniedz skaidri saprotamu,  pamatotu  informāciju 2 Visas projekta iesnieguma sadaļas,

t.sk. C, D.

Skaidri noformulēta projekta ideja, kas atspoguļojas nosaukumā, no tā izriet mērķis, aktivitātes un pasākumi,  kas plānoti mērķa sasniegšanai.    

1.Informācija sniegta   veidlapā paredzētajās vietās, t.sk. C un D sadaļās – projekts saņem 2 punktus

2.Projektā sniegtā informācija nav secīgi un loģiski saskaņota starp  iesnieguma sadaļām, bez papildus informācijas grūti saprotama  – projekts saņem 1 punktu

3.Projektā sniegtā informācija haotiska  un ir nepietiekama. Projekta mērķis neskaidrs, plānotie pasākumi   nepietiekami pamatoti – projekts saņem 0 punktu

Projekta uzbūve nesistematizēta, neskaidri noformulēts mērķis, pasākumi tā sasniegšanai pamatoti daļēji 1
Projekta uzbūve haotiska, nepārliecinoša pasākumu atbilstība mērķiem 0
2.2 Projekta inovācija Projekts inovatīvs plašākā mērogā par VRG teritoriju. 3 B1; B3;

B 15 (19.2.1.)

Tiek radīti jauni, vai būtiski uzlaboti produkti\ pakalpojumi, vai aktivitātes.

1. Projekta ideja  un rezultāti  ir inovatīvi plašākā mērogā par VRG teritoriju. Risinājumi paredz nozaru sadarbību un/vai izmantojami plašai  sabiedrībai. Inovācijas noteikšanas posmā (Sk. tab. SVVAS 2.3. punktā) ieguvis vismaz 8 punktus – projekts saņem  3 punktus

2. Projekta ideja ir oriģināla vismaz VRG teritorijā; Risinājumi paredz nozaru/ aktivitāšu sadarbību  Inovācijas noteikšanas posmā ieguvis vismaz 6 punktus – projekts saņem  2 punktus

3. Projekta ideja ir oriģināla vismaz novada vai pagasta teritorijā, rezultāti   nav bijuši iepriekš pieejami. Rezultāti atstāj pozitīvu ietekmi uz sabiedrību. Inovācijas noteikšanas posmā ieguvis vismaz 4 punktus- projekts saņem 1 punktu

4. Projekta ideja nav oriģināla, rezultāti  sastopami   VRG teritorijā. Inovācijas noteikšanas posmā ieguvis mazāk kā 4 punktus projekts saņem 0 punktu

Projekts atbilst lokāli inovatīvam VRG teritorijas līmenī.   2
Projekts atbilst   inovatīvam  novada vai pagasta līmenī 1
Projekts nav inovatīvs 0
2.3. Projekta īstenošanas risku izvērtējums Projektā ir identificēti riski un veikts risku izvērtējums 2 B6; B15 (19.2.1.) 1.Ir apzināti projekta ieviešanas un uzraudzības periodā iespējamie ārējie un iekšējie riski, plānotie pasākumi un resursi risku  mazināšanai/ novēršanai. Riski ir pamatoti un skaidri aprakstīti- projekts saņem 2 punktus

2. Projekta iesniegumā ir identificēti iespējamie riski, bet nav izstrādāts pasākumu plāns risku novēršanai vai aprakstītie pasākumi to novēršanai \mazināšanai nav pamatoti, koordinēti vai  reāli – projekts saņem 1 punktu

3. Projektā identificētie  riski ir neatbilstoši vai to nav, pasākumu plāns risku novēršanai  ir nepietiekams, vai nav vispār. – projekts saņem  0 punktu

Risku apzināšana un izvērtējums ir vispārīgs vai nepietiekams 1
Projektā identificētie  riski ir neatbilstoši vai to nav, pasākumu plāns risku novēršanai  ir nepietiekams, vai nav vispār 0
2.4.  Uz resursiem balstīts projekts Pretendentam ir vismaz viens no šiem resursiem:

1. Nekustāmais īpašuma tiesiskajā valdījumā;

2. Pietiekami  finanšu resursi;

3. Būvprojekts minimālā sastāvā ar izsniegtu būvatļauju.

2 A1; A3; B3; B5;

B6; B8; B9; B15;

C; D (19.2.1.)

Pretendentam ir vismaz viens no rādītājiem projekta sekmīgai realizēšanai – saņem 2 punktus

Projekta iesniegumam tiek pievienots dokuments – apliecina, ka vieta, kur tiek īstenots projekts ir pretendentam īpašumā vai ir noslēgts nekustamā īpašuma nomas vai patapinājuma līgums (saskaņā ar MK 590 noteikumiem).

Pietiekami ( atbilstoši projekta izmaksām) finanšu resursi –  konta izdrukas, lēmumi (pašvaldību, biedrību) vai minēt  konkrētu kredītiestādi par aizdevumu projekta finansēšanai u.c.

Sagatavots būvprojekts minimālā sastāvā ar izsniegtu būvatļauju.

Ja nav neviens no resursiem – Paaugstināta riska projekts – saņem 0 punktu

Nav neviens no resursiem 0
2.5. Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma1 saglabāšana,

pieejamība un popularizēšana

Projekts paredz veikt VRG teritorijā esoša dabas, materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un popularizēšanu 2 B5; B6

B15; (19.2.1.)

Plānotās aktivitātes,   pasākumi  un to rezultāti atbilst uzdevumam: veikt darbības, kuru mērķis ir nodrošināt dabas un   kultūras mantojuma dzīvotspēju, vērtības nostiprināšanu, ieskaitot tā identifikāciju, dokumentēšanu, pētniecību, saglabāšanu, aizsardzību, popularizēšanu, , tālāknodošanu. Atdzīvināt šāda mantojuma dažādus aspektus, veicinot darbības formu, t.sk. ekonomisko  attīstību, dažādošanu,  rezultātā sekmējot sabiedrisko un ekonomisko aktivitāti un pieejamību plašām sabiedrības grupām – projekts saņem 2 punktus

Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums nav projekta darbības objekts –  projekts saņem 0 punktu   

Projekts neparedz darbības ar dabas un kultūrvēsturisko mantojumu 0
2.6. Projekta publicitātes nodrošināšana un informācijas izplatīšana Plānots publisks projekta prezentācijas pasākums un publicitātes nodrošināšana par projektu vismaz trijos medijos 2 B13; B15; C; D (19.2.1.) Projektā ir skaidri aprakstīti informatīvie pasākumi, par projekta aktivitātēm, ieguvumiem sabiedrībā, kā arī informācijas līdzekļi kādos tie tiks veikti, nodrošinot LEADER un VRG vizuālās identitātes (logotipu) klātbūtni un atbilstību, līdzās MK noteiktajiem.

Uzņēmējdarbības projektos 19.2.1. paredz izmaksas pasākumu realizēšanai C sadaļā.

1.Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošina publicitāti par projektu vismaz 3 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos –  projekts saņem 2 punktus

2.Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā –  projekts saņem 1 punktu

3.Projektā ir atsauce tikai uz MK noteiktajiem minimālajiem pasākumiem – projekts saņem 0 punktu

Plānots publisks projekta prezentācijas pasākums un nodrošināta publicitāte vismaz vienā medijā 1
Projektā neplāno publicitātes pasākumus līdzās MK noteikumos norādītajiem 0
2.7. Prioritāte savējiem   Pretendents deklarējies/reģistrējies VRG teritorijā 1 A1, B15, D 1. Pretendenta  fiziskas personas dzīvesvieta līdz projekta iesniegšanai deklarēta, vai  juridiskas personas juridiskā adrese, vai struktūrvienība   reģistrēta VRG teritorijā    

 Fiziska persona to apliecina ar izziņu, vai izdruku no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra, juridiska  persona, ja reģistrēta struktūrvienība  iesniedz izziņu, citādi dati pārbaudāmi   publiskās datu bāzēs (izziņa nav jāsniedz) – projekts saņem 1 punktu

Pretendents  nav deklarējies \ reģistrējies VRG   teritorijā 0 2. Nav pievienota izziņa un nav pārbaudāms, ka pretendenta dzīvesvieta vai reģistrācija VRG teritorijā – projekts saņem 0 punktu
2.8. Jaunu iniciatīvu atbalsts Pretendenta projekti  iepriekš     nav atbalstīti   1 Administratora informācija 2014.- 2020. gada plānošanas periodā \ projektu konkursu kārtās iesniegtie projekti  nav  atbalstu saņēmuši– projekts saņem 1 punktu
Pretendenta iepriekš sniegtie projekti ir atbalstīti 0 2014.- 2020. gada plānošanas periodā \ projektu konkursu kārtās iesniegtie projekti  ir atbalstu saņēmuši – projekts saņem 0 punktu
2.9. Projekts iesniegts LAD Elektroniskajā pieteikšanās  sistēmā (EPS) Iesniegts EPS 1 Administratora informācija Projekta iesniegums tiek iesniegts LAD  Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) – projekts saņem 1 punktu

Projekts iesniegts   papīra formātā VRG, vai ar elektronisko parakstu –  projekts saņem 0 punktu    Pieteikumi pa pastu netiek pieņemti.

Nav iesniegts  EPS 0
Iegūto punktu skaits  projektam    kritērijos   2.1. – 2.9. kopā 16 Maksimāli iegūstami 16 punkti kopā

 

 1. SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

 

Rīcības Nr. 1  “Uzņēmuma izveidošana un attīstība iesniegto projektu vērtēšanu  

 

NR. KRITĒRIJS RĀDĪTĀJI VĒRTĒJUMS ATSAUCE UZ VEIDLAPU SKAIDROJUMS\ METODIKA
1 2 3 4 5 6
3.1. Nodarbinātības veicināšana Projekta rezultātā tiek radītas vairāk kā viena jauna pilna laika darba vieta 2 A1; B1; B4; B 6;

B15;

C

Kritērijā piešķir punktus par konkrētā projekta rezultātu ietekmē radītām, skaidri aprakstītām un finansiāli  pamatotām pilna laika jaunām darba vietām (t.i. aprakstīts  kādas pilna laika darba vietas, kādus pienākumus veiks, projekta finanšu informācijas   sadaļā  C ir plānoti izdevumi algu un nodokļu nomaksai).

1.Radītas vairāk kā viena pilna laika darba vieta – projekts saņem 2 punktus

2. Radīta vismaz viena pilna laika darba vieta – projekts saņem 1 punktu

3. Projekts neparedz pilna laika jaunu  darba vietu radīšanu  –  projekts saņem 0 punktu

Darba vietas izveides   pārbaude un uzraudzība tiks veikta pēc VSAOI – Valsts ieņēmuma dienesta datiem.

Projekts paredz radīt vismaz vienu pilna laika darba vietu 1
Projekts neparedz jaunu pilna laika darba vietu radīšanu   0
3.2. Atbalsts prioritārajām nozarēm     Projekts tiek realizēts lauksaimniecības produktu pārstrādē 3 Viss projekts  Projekts paredz darbības prioritāro nozaru attīstīšanā,  tas skaidri atspoguļots projekta mērķī un C sadaļā. Projektā skaidri aprakstīta nozares attīstība, tās pamatojums saskaņā ar resursiem un produkta\ pakalpojuma pieprasījumu tirgū.

1.Projekts tiek realizēts  lauksaimniecības produktu pārstrādē – projekts saņem 3 punktus

2. Projekts   realizēts  tūrisma vai amatniecības nozarēs – projekts saņem 2 punktus

3. Projekts netiek realizēts prioritārajās nozarēs – projekts saņem 0 punktu

Projekts tiek īstenots tūrisma nozarē 2
Projekts tiek īstenots amatniecībā 2
Projektu neīsteno  prioritārā nozarē 0
3.3. Produkta/pakalpojuma virzības tirgū pamatojums (mārketings) Raksturotas tirgus iespējas, paredzēti atbilstoši un konkrēti mārketinga pasākumi esošā vai jaunizveidotā produkta/pakalpojuma virzība tirgū 2 A1; B6; B15; C; D Projekts atspoguļo, ka ir finansējuma piesaistes līdzeklis mērķim, kas balstīts uz pretendenta ilgtermiņa darbības \biznesa plānu, kur obligāta sastāvdaļa ir marketings.1. Projektā Ir konkrēts mārketinga pasākuma plāns – projekts saņem 2 punktus
2. Projektā aprakstīts produkta stāvoklis tirgū, bet nav konkrēta marketinga plāna  produkta virzībai tirgū– projekts saņem 1 punktu
3.Projektā  nav veikta tirgus analīze un nav plānoti mārketinga pasākumi  – projekts saņem 0 punktu
Vispārēji aprakstītas tirgus iespējas un esošo vai jaunizveidotā produkta/pakalpojuma virzība tirgū 1
Nav aprakstīti mārketinga pasākumi, nav izprotama projekta rezultātā attīstītā produkta/pakalpojuma virzība tirgū. 0
3.4 Darbaspēka konkurētspējas paaugstināšana (papildinātības nodrošināšana ar ES SF specifiskajiem  atbalsta mērķiem (SAM)) Projektā paredz apmācības vairāk kā vienam darbiniekam 2 B1; B4; B5; B6;

B9; C

Pretendents ir juridiska persona, izņemot biedrības un nodibinājumus un Projekts paredz darbinieku apmācības, saskaņā ar MK noteikumiem 590 , 30.1.punkts.  Projektā sniegta informācija par  tām darba vietām un darbiniekiem, kuriem  paredz apmācības konkurētspējas paaugstināšanai. Ir veiktas atzīmes un sniegta informācija visās projekta sadaļās, kur tas paredzēts, ieskaitot C daļu.

 1. Projektā paredz apmācības vairāk kā vienam darbiniekam- saņem 2 punktus

2. Projektā paredz apmācības vismaz vienam   darbiniekam – saņem 1 punktu

3. Projektā darbinieku apmācības neparedz,  vai par to ir tikai informācija aprakstā, bet  nav  atzīmes visās nepieciešamajās projekta sadaļās – saņem 0 punktu

Projektā paredz apmācības vismaz vienam   darbiniekam 1
Projektā darbinieku apmācības neparedz 0
3.5 Sociālā ietekme projekts paredz mērķgrupas* personu iesaisti projekta realizācijā Pretendents  ir no mērķa grupas 1 A1; B1; B4; B6; B15; C D *Mērķa grupa šī kritērija izpratnē ir jaunieši līdz 30 gadiem un personas ar invaliditāti (var prasīt dokumentāli pierādīt), par ko sniegts skaidrs pamatojums   projekta A sadaļā „Pašreizējās darbības apraksts”.1. Projektu iesniedz pretendents – jaunietis, uzņēmuma īpašnieks\ vadītājs (ar 51 % daļām), vai fiziska persona saimnieciskās darbības veicējs\ uzsācējs, vai persona ar invaliditāti,  – projekts saņem 1 punktu

2. Pretendents nav no mērķa grupas  – projekts saņem 0 punktu

Pretendents nav no mērķa grupas 0
3.6 Atbalsts kopīgas darbības veikšanai      Projekts tiek realizēts kā Kopprojekts 2 A2; B6 Projekts tiek iesniegts un realizēts kā Kopprojekts. Projekts atbilst MK 590  noteikumos 6.4. punkta Kopprojektam izvirzītiem noteikumiem – saņem 2 punktus

Projekts neatbilst  Kopprojektam izvirzītiem noteikumiem –  projekts saņem 0 punktu

Projekts netiek realizēts kā Kopprojekts 0
3.7 Atbalsts plašākas sabiedrības iesaistīšanai uzņēmējdarbībā – vairāk projektu un realizēto aktivitāšu PAIS sastāda līdz 10% no MAIS 3 B9 Projekta attiecināmo izmaksu summa (PAIS) ir līdz 10% no maksimālās attiecināmo izmaksu summas ( MAIS) – projekts saņem 3 punktus
PAIS sastāda   10 – 20% no MAIS 2 Projekta attiecināmo izmaksu summa (PAIS) ir 10 līdz 20% no maksimālās attiecināmo izmaksu summas (MAIS) – projekts saņem 2 punktus
PAIS sastāda     20-40% no MAIS 1 Projekta attiecināmo izmaksu summa (PAIS) ir 20 līdz 40% no maksimālās attiecināmo izmaksu summas (MAIS) – projekts saņem 1 punktu
PAIS sastāda 40 – 50% no MAIS 0,5 Projekta attiecināmo izmaksu summa (PAIS) ir no 40 – 50% no maksimālās attiecināmo izmaksu summas (MAIS) – projekts saņem 0,5 punktu
PAIS sastāda virs 50  % no MAIS 0 Projekta attiecināmo izmaksu summa (PAIS) ir virs  50% no maksimālās attiecināmo izmaksu summas (MAIS) – projekts saņem 0 punktu
Iegūto  punktu skaits projektam vispārīgajos kritērijos

( 2.1.- 2.9)  

16 Maksimāli iegūstami 16 punkti
Iegūto  punktu skaits projektam specifiskajos  kritērijos

( 3.1.- 3.7)

15 Maksimāli iegūstami 15 punkti
Punktu skaits visos kritērijos 31 Projektam iegūtais punktu skaits kopā vispārīgajos un specifiskajos kritērijos  31 punkts
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst kopā visos kritērijos 16 Rīcībā Nr.1 iegūstamo minimālo punktu skaits – 16 punkti

 

1 Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums SVVAS  kontekstā  ietver to, ka projektā ir paredzētās darbības ar dažādu līmeņu nozīmes dabas, vēstures, kultūras objektu un tradīciju  saglabāšanu. Plānotās aktivitātes, pasākumi  un to rezultāti atbilst uzdevumam:   veikt darbības, kuru mērķis ir nodrošināt dabas un   kultūras mantojuma dzīvotspēju, vērtības nostiprināšanu, ieskaitot tā identifikāciju, dokumentēšanu, pētniecību, saglabāšanu, aizsardzību, popularizēšanu, , tālāknodošanu. Atdzīvināt šāda mantojuma dažādus aspektus, veicinot darbības formu, t.sk. ekonomisko attīstību, dažādošanu ,  rezultātā sekmējot sabiedrisko un ekonomisko aktivitāti un pieejamību plašām sabiedrības grupām.

 

Gadījumā, ja vienas rīcības ietvaros vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, projekti atbalstīšanas secībā sarindojas pēc sekojošiem nosacījumiem:  

 1. Nosacījums: Augstāk ierindojas   projekts, kurš saņēmis lielāko punktu skaitu  specifiskajos vērtēšanas kritērijos, tā vērtētāju piešķirtajam punktu skaitam   pievienojot + 0.0 1 punktu.

Ja  tas  sarindošanas problēmu neatrisina , tiek ņemts vērā nākamais nosacījums.

 

 1. Nosacījums: Ja atkārtotā automātiskā grupēšanā  vēl uzrādās  projekti ar vienādu punktu skaitu, tad:  
 1.  Divu vienādu punktu skaita gadījumā, papildus 0.001 punktu  saņem projekts, kuram ir mazākā   attiecināmo izmaksu summa   un tas ierindojas augstākā vietā.

 

 1. Bet, ja trim vai vairākiem  projektiem palicis vienāds punktu skaits, tad  papildus  punkti rindošanai tiek piešķirti apgriezti proporcionāli projekta attiecināmo izmaksu summai:

Piemērs datu kopas ar  četriem vienādiem punktiem rindošanai: „0” punktus saņem Projekts ar lielāko   attiecināmo izmaksu summu attiecīgajā kopā , ar mazāku- 0.001, ar vēl mazāku – 0.002, 0.003, un projekts  ar pašu mazāko attiecināmo izmaksu summu saņem grupēšanai papildus 0.004 punktus.

 

 1. Paaugstināta riska projekts  ( 2.4. kritērijs) vienāda punktu skaita gadījumā papildus punktus grupēšanā nesaņem, un ieņem zemāko vietu vienādu punktu skaita kopā.

 

Projektu izsludināšanas kārtība un vērtēšanas metodika aprakstīta SVVA stratēģijas 4.3.sadaļāProjektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, t.sk., interešu konflikta novēršana”.

Aizkraukles rajona partnerība aicina visus projekta iesniedzējus, kas to vēlas, prezentēt savu projekta ideju klātienē. Prezentācijas laikā sniegto informāciju VRG fiksē protokolā, filmēta, saglabājot to video ierakstā un saglabā projekta iesniedzēja sagatavoto prezentācijas materiālu, ieteicams PowerPoint formātā. Protokolā fiksēto informāciju apstiprina  projekta iesniedzējs. Lēmuma pieņemšanā  padome balstās un vērtētāju sniegto informāciju un prezentācijas laikā sniegto informāciju. VRG ir nodrošina, ka visiem projektu iesniedzējiem tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un projektu iesniedzēji, kas klātienē ir prezentējuši projekta ideju nesaņem par to vairāk punktus.

Var notikt pārbaudes veikšana uz vietas, kuras laikā tiek veikta fotofiksācija un aizpildīts kontroles ziņojums.

Dokumentus sagatavoja administratīvā vadītāja Alda Paura tālr.29487108, alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

Dokumentācija projektu sagatavošanai:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Tuvākie notikumi
Visi