19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

20.04.2016.

Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes:

“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  – aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  – aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam

Nosacījumi:

 • Pašvaldība nevar īstenot projektu pilsētā, kas ir republikas nozīmes pilsēta vai reģionālā nozīmes attīstības centrs
 • Pasākuma īstenošanas vieta  ir sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk- SVVA stratēģija) īstenošanas teritorija
 • Vietējā rīcības grupa SVVA stratēģijā var samazināt gan atbalsta apmēru, gan atbalsta intensitāti

Kārta atvērta

Skatīt atvērtās kārtas

VRG darbības teritorijas un kontaktinformācija

Apstiprināto stratēģiju saraksts

Atbalstāmās nozares

 • LEADER

Atbalsta pretendenti

 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība
 • Biedrības un nodibinājumi
 • Individuālais komersants
 • Vietējā pašvaldība

Svarīgi

Projekta īstenošanas termiņš:
 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 •  Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Pieteikties pasākumam

 

C_sadala_1_pielikums_19_21_(1) (1)

Tuvākie notikumi
Visi