1.kārtas rīcības plāns

01.03.2016.

cropped-text4160.png      lv_id_logo_transp_45        elfla_logo_45  leader_logo_318df

 

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” paziņojums

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa iesnieguma pieņemšanu 1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un  19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Ministra kabineta noteikumi Nr. 590

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 2016.gada 12.aprīlis –  2016.gada 12.maijam
Sludinājuma kopsumma Projektu konkursa 1.kārtā izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma – 1 133 346,97 EUR

1.       Rīcība: Uzņēmuma izveidošana un attīstība – 566 673,49 EUR

2.       Rīcība: Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem – 166 673,48 EUR

3.       Rīcība: Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai – 400 000, 00 EUR

Projektu īstenošanas termiņš Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts

Rīcība Nr.1. Uzņēmumu izveidošana un attīstība
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) 50 000,00 (EUR )
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) Individuālam projektam:

70%

Kopprojektam:

80%

Darbība MK noteikumi nr. 590

5.punkta darbība

5.1. aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”:

5.1.1.jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3. tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

 

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas,  lauksaimniecības produktu pārstrādē un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un esošā uzlabošanā,  jaunu  tūrisma pakalpojumu attīstību un esošo uzlabošanu, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Attiecināmas ir sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas (mediju attiecības, sabiedrības informēšana un viedokļa veidošana, zīmola pozicionēšana, korporatīvā komunikācija, organizācijas iekšējā komunikācija, krīžu vadība), kas nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai. Īpaši atbalstāmi ir kopprojekti.

 

 

Rīcība Nr.2. Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) 20 000,00 (EUR)
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) *Sabiedriskā labuma projekts 90%
Darbība MK noteikumi nr. 590

5.punkta darbība

5.2. aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas ”:

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts  

Atbalstīt iniciatīvas, kas veicina teritorijas popularizēšanu, vietējo iedzīvotāju kapacitātes stiprināšanu, kopienu sadarbību, jauniešu un mazaizsargāto personu iesaisti.

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī vietu/ objektu sakārtošanai,  kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu.

 

Piemēram, mūžizglītība, interešu izglītība, kultūras mantojuma ( materiālā un nemateriālā) saglabāšana, brīvā laika pavadīšanas, sporta pasākumi un nometnes vietējiem iedzīvotājiem u.c. sabiedriskās aktivitātes.

 

 

*Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla stiprināšanas iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

 

Rīcība Nr.3. Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) 50 000,00 (EUR)
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) *Sabiedriskā labuma projekts 90%
Darbība MK noteikumi nr. 590 5.punkta darbība 5.2. aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas  publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu, vai paredzēta pašvaldības attīstības programmā. Projekti rada priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumu attīstībai.

Piemēram, sporta laukumu izveide, atpūtas zonas, bērnu rotaļu laukumi, brīvdabas vietas izveide pasākumiem, teritorijas labiekārtošana, apgaismojuma izveide, muzeju, kultūras, sociālās aprūpes u.c .veida publiskās infrastruktūras projekti apdzīvotās vietās.

 

 

*Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla stiprināšanas iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

 

Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz Aizkraukles rajona partnerības birojā, Lāčplēša ielā 1 -37 kab., Aizkrauklē – divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu ). Vietējā rīcības grupa vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam.

Ar SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties  biedrības birojā

Lācplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads

Mājas lapa: aizkrauklespartneriba.lv un www.lad.gov.lv

Kontaktinformācija: administratīvā vadītāja Alda Paura mob.29487108, e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

Upcoming events
All