LEADER 2014-2020

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam LEADER pieejas īstenošanu var paplašināt, piesaistot ne tikai Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk- ELFLA), bet arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk- EJZF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk- ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (turpmāk- ESF) finansējumu vietējā mēroga iniciatīvām un sekmējot koordināciju starp dažādiem fondiem vietējā līmenī.  Šādu pieeju sauc par sabiedrības virzītu vietējo attīstību (turpmāk- SVVA).

Latvija plāno īstenot SVVA, piesaistot divu fondu finansējumu, t.i. ELFLA un EJZF, kur ELFLA ir izvēlēts par vadošo fondu.

Ricība

Kārtas

Upcoming events
All