Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde

30.01.2018.

Iepirkuma „Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un  piegāde”

 biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” darbības nodrošināšanai”

(identifikācijas numurs ARP2018/01/SVVA)

 

NOLIKUMS

1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

1.1.Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: ARP2018/01/SVVA.

1.2.Pasūtītājs: biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), reģistrācijas numurs 40008066852, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1 – 37.kab., Aizkraukle, LV- 5101, tālrunis: +371 29487108, e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv.

1.3.Iepirkuma mērķis: izvēlēties atbilstošāko piedāvājumu reprezentācijas priekšmetu izgatavošanai un piegādei saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

1.4.Iepirkums tiek veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA IZPILDE

2.1.Iepirkuma priekšmets ir reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde biedrībai “Aizkraukles rajona partnerība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma 19.4. “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 16-00-A019.400-000007 ietvaros atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

2.2.Iepirkuma priekšmets dalīts 1 daļā atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

2.3.Līguma izpildes vieta – Aizkraukle, Lāčplēša iela 1 – 37.kab, LV-5101.

2.4.Līguma izpildes termiņš – 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

2.5.Paredzamā līgumcena – EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro, 00 centu) bez PVN.

2.6.Piedāvājuma izvēles galvenais kritērijs ir zemākā piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN par

1 (vienu) vienību (skat. finanšu piedāvājuma veidlapu).

2.7.Pretendents saskaņošanai atsūta plānotā dizaina paraugu uz e-pastu alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv un vienu apdrukātu reprezentatīvā priekšmeta paraugu uz Aizkraukli, Lāčplēša ielu 1 – 37.kabinetu pirms veic visa pasūtījuma izpildi.

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1.Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām un kam ir nepieciešamā pieredze reprezentācijas priekšmetu izgatavošanā un piegādē. Pretendentam Pieteikumā jānorāda informācija par pēdējos 2 (divos) gados veiktu līdzīgu reprezentācijas priekšmetu izgatavošanu un piegādi.

3.2.Pretendents nodrošina nepieciešamo preču pavaddokumentāciju, garantijas, sertifikāciju.

3.3.Pretendents nodrošina nepieciešamo speciālistu un darbinieku piesaisti Līguma izpildes vajadzībām, uzņemoties atbildību par darba kvalitatīvu izpildi.

3.4.Pretendents ir iesniedzis Piedāvājumu šī iepirkuma ietvaros saskaņā ar šī Nolikuma 4.1. punktu.

3.5.Piedaloties šajā iepirkumā, Pretendents apliecina, ka nav pasludināts tā maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un ka tas netiek likvidēts, kā arī ka tam nav nodokļu parādu, un ka tas spēj izpildīt šajā Nolikumā atrunāto preču piegādi. Nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā no Pretendenta puses Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā un saukt pie atbildības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

4.1.Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 13.februārim  plkst. 16.30 Pasūtītāja birojā Lāčplēša iela 1 – 37.kab., Aizkraukle, LV-5101, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu vai nosūtot uz e-pastu alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv parakstītu ar elektronisko parakstu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents nodrošina piedāvājuma piegādi Pasūtītāja birojā līdz šajā punktā minētajam termiņam.

4.2.Piedāvājums jāiesniedz vienā oriģinālā eksemplārā 4.1.punktā norādītajā termiņā.

4.3.Piedāvājums ietver sekojošus dokumentus:

4.3.1. Pieteikumu dalībai iepirkumā atbilstoši 2.pielikumam;

4.3.2. Tehnisko specifikāciju piedāvājumam (1.pielikums) un finanšu piedāvājumu atbilstoši

3.pielikumam.

4.4.Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu Piedāvājumu ar vienu tehnisko un finanšu Piedāvājuma variantu.

4.5.Pretendents drīkst atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu 4.1.punkta ietvaros.

4.6.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas jeb  līdz 2018. gada 13.martam.

 

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA

5.1.Piedāvājumu iesniedz/nosūta/ pa pastu uz Pasūtītāja biroju aizlīmētā pakā vai aploksnē, uz kuras norādīts:

5.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”, Lāčplēša iela 1 – 37.kab., Aizkraukle, LV-5101;

5.1.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

5.1.3. Atzīme: “Piedāvājums iepirkumam “Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un  piegāde biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” darbības nodrošināšanai, iepirkuma identifikācijas Nr. ARP2018/01/SVVA, NEATVĒRT līdz 2018.gada 13.februārim plkst. 16.30.

5.2.Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam un noformētam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.3.Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona.

5.4.Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā, salasāmam un nepārprotamam, kā arī jāatbilst visām šajā Nolikumā minētajām prasībām un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1.Pasūtītājs izvēlas tā Pretendenta Piedāvājumu, kas ir atbilstošs Nolikuma tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un ir iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par visām daļas vienas vienības pozīcijām kopā.

6.2.Pasūtītājam ir tiesības lūgt papildus informāciju vai skaidrojumus par Piedāvājumā ietverto informāciju.

6.3.Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendentiem paskaidrojumus par nepamatoti lētiem piedāvājumiem, kā arī argumentēti noraidīt nepamatoti lētus piedāvājumus.

6.4.Pasūtītājs ir tiesīgs uzrunāt Pretendentus un aicināt uz sarunām, ja ir nepieciešams izskaidrot, papildināt vai uzlabot piedāvājumus.

6.5.Pasūtītājs vērtē Piedāvājumu atbilstību šī Nolikuma un saistošo normatīvo aktu (skat.

1.4.punktu) prasībām un pieņem lēmumu sekojošā kārtībā:

6.5.1. Nolikumā norādītajā datumā Pasūtītājs atver iesniegtos Piedāvājumus un reģistrē to atvēršanas laiku Piedāvājumu reģistrācijas žurnālā;

6.5.2. Pasūtītājs pārbauda Piedāvājumos ietverto informāciju un izvērtē Pretendenta atbilstību šī Nolikuma un saistošo normatīvo aktu prasībām;

6.5.3. Pasūtītājs pārbauda Piedāvājumos ietverto informāciju un izvērtē Piedāvājumu atbilstību un Piedāvājumu derīgumu saskaņā ar šī Nolikuma un saistošo normatīvo aktu prasībām;

6.5.4. Pasūtītājs veic derīgo Piedāvājumu salīdzināšanu un rezultātu apkopojumu par katru

daļu;

6.5.5. Pasūtītājs veic nepieciešamos saskaņojumus ar kontrolējošo iestādi;

6.5.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu un informē visus Pretendentus un potenciālo (-os) Piegādātāju (-us) par attiecīgo lēmumu piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža;

6.5.7. Balstoties uz Piedāvājumā ietverto informāciju, Pasūtītājs ar potenciālo (-iem) Piegādātāju (-iem) noslēdz līgumu (-us) par piegādi (4.pielikums);

6.5.8. Pasūtītājs piecu darba dienu laikā pēc līguma (-u) noslēgšanas publicē Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājaslapā internetā paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1.Iepirkuma procedūras dokumentācija ir brīvi pieejama pasūtītāja mājas lapā www.aizkrauklespartneriba.lv un ieinteresētie Pretendenti apņemas patstāvīgi sekot līdzi Pasūtītāja publicētajai informācijai attiecībā uz iepirkuma procedūru.

7.2.Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: administratīvā vadītāja Alda Paura (tālrunis: +37129487108, e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv).

7.3.Jautājumus par iepirkuma procedūru ieinteresētās personas uzdod rakstiski pa pastu vai epastu, adresējot tos 7.2. punktā norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs sniedz atbildes rakstveidā uz interesenta norādīto pastu vai e-pastu.

 

 

Atbildīgā persona:

Alda Paura

Lāčplēša iela 1 – 37.kab., Aizkraukle, LV-5101

Tālrunis: +371 29487108, e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

 

Tehniskā specifikācija un līgums:

Iepirkums_reprezentacijas_prieksmetu_izgatavosana_un_piegade Aizkraukle-final

Iepirkums_reprezentacijas_prieksmetu_izgatavosana_un_piegade Aizkraukle-final

 

 

Tuvākie notikumi
Visi